Rodo

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy o sposobie i celu w jakim przetwarzamy dane osobowe:

1 Administratorem Państwa danych osobowych jest  Bożena Komar prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ACORD Bożena Komar z siedzibą w Warszawie (00-159) przy ul. Gen. Wł. Andersa 31 lok 203; NIP: 1180071478.

2. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu uprawnień należy skontaktować się z nami: adres e-mail: biuro@acord.waw.pl; lub telefonicznie Tel. 22 635 37 37; 602 293 459.

3. Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych.

4. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 roku podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez klienta lub ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem, oraz prawnie uzasadniony cel administratora (marketing bezpośredni oraz na potrzeby ewentualnych roszczeń) art. 6 ust.1 lit. a, b, f  RODO.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pośrednictwa w obrocie nieruchomościami takiej jak: podpisanie umowy pośrednictwa,  zawarcia umowy najmu, zbycia, nabycia nieruchomości oraz ewentualnego procesu reklamacyjnego. Dodatkowo dla celów podatkowych i rachunkowych.

6. W ramach realizacji usługi dane osobowe klienta mogą być udostępniane i powierzane innym odbiorcom takim jak: druga stronie transakcji,  kancelaria notarialna, bank, dostawca oprogramowania, współpracujące biuro nieruchomości, organa władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne, biura rachunkowe, firmy windykacyjne.

7. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nr PESEL, nr i seria dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail.

8. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

9. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji usługi lub dłuższy jeśli jest prawnie uzasadniony (wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności podatkowo- rachunkowych i przewidzianych dla przedawnienia roszczeń 10 lat). Jeśli dane Państwa przetwarzane są w oparciu o zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. W przypadku wycofania zgody zrealizowanie usługi wynikającej z umowy może okazać się niemożliwe do wykonania.

10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie i wykonanie umowy.

11. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, uzupełniania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania poinformowania o odbiorcach danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.

12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.